Tájékoztató a költségvetési szervként működő közművelődési intézmények alapító okiratának időszerű módosításáról
2014. február 03. 18:40

A Magyar Közlöny 2013. évi 220. számában megjelent a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a jogszabályok hatályos szövege olvasható az interneten, a Kormányzati Portál Nemzeti Jogszabálytárában, itt: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso  ), amely hatályon kívül helyezte a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendeletet.

Az új jogszabály alapján a Magyar Államkincstár hivatalból indított eljárás keretében, egy összerendelő táblázat segítségével eseti, csoportos adatmódosítást hajtott végre 2014. január 1-jei hatályosulási dátummal – az egyéb költségvetési szervek mellett – a közművelődési intézmények alapító okiratai tekintetében is. Erről megküldte határozatát az irányító szervnek, tehát az év elejével minden intézmény alapító okiratának tartalma megváltozott, az államháztartási szakfeladatok felsorolása helyett az alapfeladatok az új rendelet 1. számú melléklete (tartalmi meghatározásuk a 2. számú mellékletben) alapján kormányzati funkciók szerint kerültek felsorolásra.

 

Az említett közlönyben megjelent az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet is, amely alapján módosult az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.). A módosítás során beiktatott 180.§ alapján az irányító szerv egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával 2014. február 28-ig (2014. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal) további módosításokat kezdeményezhet a közművelődési intézmények alapító okiratainak tartalmában. Egyrészt a használt összerendelő táblázat alapján szakfeladatról kormányzati funkcióra át nem fordított intézményi alapfeladatoknak megfelelő funkciókat, illetve új kormányzati funkcióknak az alapító okiratba kerülését lehet kezdeményezni, másrészt mód nyílik a szakágazati besorolás módosítására.

Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az új rendelet 5. számú melléklete alapján már lehetőség van a „910110 Közművelődési intézmények tevékenysége” besorolásra is.

Az új rendelet 1. számú melléklete alapján pedig négy új közművelődési kormányzati funkció is bekerülhet az alapító okiratokba, így lehetőség van a szerteágazó közösségi művelődési tevékenység rendszerezettebb megjelenítésére.

 

A 2. számú mellékletből idézve a tartalmi meghatározásokat, ezek a következők:

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

 

 Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

 Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

 Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

 Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

 

 A módosított Ávr. 181.§.-a pedig arról rendelkezik, hogy a 2014. január 1-je előtt keletkezett alapító okiratokból a következő, nem a jelen rendkívüli eljárásban történő módosításkor törölni kell a gazdálkodási besorolásra vonatkozó információt.

Megjegyezzük még, hogy informatikai fejlesztés megvalósulását követően a törzskönyvi nyilvántartás adatainak (amelyek megtekinthetők itt: http://www.allamkincstar.gov.hu/ext/torzskonyv ) köre bővülni fog a költségvetési szervek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító és megszüntető okiratainak szkennelt másolatával.