Szakmai Módszertani Főosztály

/storage/files/files/2016/A_Nemzeti_Muvelodesi_Intezet_teruleti_feladatellato_tevekenysege_2015,pdf típusú fájlA Nemzeti Művelődési Intézet területi feladatellátó tevékenysége

 

Szakmai Módszertani Főosztály

 

A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Módszertani Főosztálya tevékenységén keresztül valósul meg az Intézet működésének operatív, a közművelődési folyamatokat országos szinten segítő jellege. A főosztály feladatai közé tartozik a 19 megyei iroda szakmai irányítása, valamint a megyei közművelődési feladatellátás feladatfinanszírozás keretében történő hatékony működésének koordinálása. A megyei feladatellátásban megvalósuló mintaprojektek által országos szinten hozzájárul a területi szintű feladatfinanszírozás jó példáinak megismertetéséhez, halmozottan hátrányos rétegek integrációját elősegítő, gazdaságfejlesztő és társadalomfejlesztő programjaival lokális szinten segíti a közösségi művelődés fejlődését.

 

A Szakmai Módszertani Főosztály főosztályvezetője: Ditzendy Károly Arisztid

 

A főosztály szervezeti egységei: a Módszertani Osztály és a Módszertani Fejlesztési Osztály.

 

Módszertani Osztály

 

A Módszertani Osztály irányítja, koordinálja, ellenőrzi a Nemzeti Művelődési Intézet területi közművelődési feladatainak ellátását. Szervezi és meghatározza a feladatfinanszírozás gyakorlatát a közmű­velődés megyei feladatellátásában, egyben irányítja a megyék közművelődési szakmai módszertani és tanácsadó munkáját. Összekötő módszertani hálózatot épít a területi járási szintek bevonásával a szakterület intézményei, civil szervezetei, kreatív közösségei között, illetve részt vesz az Intézet országos szakági- szakpolitikai programjaiban, kezdeményezéseiben, innovációiban.

 

Kezdeményezi a folyamatos párbeszédet a szakmai szervezetekkel és a civil szférával, a nem hivatásos művészeti tevékenységet folytató kreatív közösségek, alkotók országos szakmai szervezeteivel, illetve velük együttműködve koordinálja, szervezi a kreatív közösségek országos bemutatóit, felmenő rendszerű versenyeit. Támogatja, ösztönzi, szakmai eszközökkel segíti a helyi és szakmai közösségek létrejöttét, megerősödését, egyben fejleszti az együttműködésekben való gondolkodás és cselekvés képes­ségét a szakmai hálózat tagjaiban.

 

A Módszertani Osztály módszertani segédanyagokat dolgoz ki a gazdasági versenyképességet növelő, a helyi gazdaságélénkítő, önfoglalkoztatást elősegítő kreatív sajá­tosságok feltárására, a helyi közösségek társadalmi-gazdasági hatékony­ságának fokozására, a helyi, kreatív részvétel erősítésére. Koordinálja a kreatív kulturális iparral kapcsolatos szolgáltatásokat, a kultúra gazdasági szerepét újrapozícionáló fejlesztéseket, illetve támogatja a K+F (Kutatás+Fejlesztés) tevékenységekhez kapcsolódó innovációkat.

 

Az osztály koordinálásával valósul meg az Intézet egyedülálló Kapunyitogató programja, amely országos szinten minden megyében segíti a 2000 fő lakosságszámú kistelepüléseken a helyi közművelődés újraéledését és az addig bezárt művelődési intézmények „kapuinak” újbóli megnyitását.

 

Az osztály kiemelt figyelmet fordít a magyarországi nemzetiségek kulturális életének támogatására, hagyományőrző közösségek kialakulásának generálására és a nemzetiségi csoportok bemutatkozási lehetőségeinek bővítésére. A megyei feladatellátás keretein belül hozzájárul a kultúrák közötti érzékenységet erősítő programok indukálásához. Támogatja a fiatalok társadalmi részvételét segítő programokat, fejlesz­téseket, az esélyegyenlőség megteremtését szorgalmazó kezdeményezéseket.

 

A Módszertani Osztály az irodahálózat tevékenységén keresztül ellátja a Hungarikum törvényből adódó Intézetet érintő feladatokat. Kezdeményezi kistérségi kulturális kerekasztalok működését, helyi értéktárak gyűjtését, humánerőforrás térképek elkészítését, mindemellett végzi a magyar nyelv ápolásával kapcsolatos közművelődés-módszertani feladatokat is.

 

Ajánlásokat fogalmaz meg a határon túli magyar kultúra stratégiai fejlesztésére. Elősegíti, ajánlja és támogatja az anyanyelvi tudást és kompetenciákat fejlesztő programokat, a külhoni magyarság – különösen a szomszédos államokban élő magyarok – magyar nyelvhasználatát segítő képzéseket, tájékoztatásokat.

 

A Módszertani Osztály feladatkörében módszertani segítséget nyújt a 15 000 ezer fő lakosságszám alatti településeken létrejövő, a muzeális, a nyilvános könyvtári és közművelődési funkciókat integráló, többcélú önkormányzati szervezeteknek, intézményeknek.

 

A Módszertani Osztály munkatársai:

 

Szakmai módszertani referens: Matyasovszky Margit 

 

 

Módszertani Fejlesztési Osztály

 

A Módszertani Fejlesztési Osztály a Szakmai Módszertani Főosztályon belül működő egység. Célja, hogy a Szakmai Módszertani Főosztály munkáját megkönnyítve olyan szemléletet, olyan módszertani anyagokat és munkarendet dolgozzon ki, mely elsősorban nem a Főosztály, hanem a dekoncentrált feladatellátást végrehajtó, ugyanakkor e keretek között önállóan működő megyei irodák munkáját elméletben és gyakorlatban is hathatósan segítse.

 

Ennek értelmében részt vesz a mintaprojektek, modellkísérletek előkészítésében és megvalósításában, a tapasztalatok elemzésében, értelmezésében, a módszertani fejlesztésben, a jó gyakorlatok további adaptálásában. Módszertani segédanyagot, szempontrendszert dolgoz ki a feladatfinanszírozási projektek minél hatékonyabb megvalósítása és segítése érdekében, folyamatos kapcsolattartáson keresztül és a megvalósuló programok rendszeres látogatásával. Feltárja, hogy – az Intézet stratégiai partnereivel együttműködve – a közművelődés szakterületének milyen típusú fejlesztésekre van eszköze, módja, lehetősége a gazdaságfejlesztés, a turizmus, az egészségügyi prevenció és egészségfejlesztés, az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód, a nemek társadalmi egyenlősége, a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségének javítása és az iskolarendszeren kívüli oktatás és a felnőttképzés területén. A fejlesztési lehetőségek feltérképezése és gyarapítása érdekében mind több szakmai szervezettel, országos hálózattal rendelkező humán szolgáltató és társadalomfejlesztő rendszerrel kezdeményezünk együttműködést és tartunk fent szakmai kapcsolatot. Ilyenek például az ifjúsági és szociális hálózatok, vagy akár a vidékfejlesztés intézményrendszerei.

 

A Fejlesztési Osztály feladata az országos szintű koherens szakmai munka érdekében feltérképezni az Intézet munkatársainak belső, szakmai képzésekre, szakmai tapasztalatcserére irányuló igényét és szükségleteit, s ennek megfelelően, valamint saját proaktív szakmai álláspontja szerint képzési anyagokat állítson össze. Az Intézeten belüli tapasztalatcsere, valamint a szakmai fejlődés elősegítésére területi és tematikus szakmai műhelyeket szervez, azok munkájához módszertani segítséget, javaslatokat nyújt.

 

A Fejlesztési Osztály a Szakmai Módszertani Főosztály általános munkájából is részt vállalva részt vesz a közösségi művelődésre vonatkozó adatbázisok készítésében, valamint az ehhez szükséges adatgyűjtésekben.

 

Az osztály feladatának tekinti, hogy elméleti síkon előre gondolkodva keresse a lehetőségeket a szakmai megújulásra, ugyanakkor a megyei irodákkal való rendszeres kapcsolattartáson keresztül a gyakorlati megvalósíthatóság lehetőségeiről is visszacsatolást szerezzen. Szorgalmazza a megyei kollégákkal való rendszeres kapcsolattarást a célból is, hogy a szakmai fogalmakról és feladatokról egy egységes és naprakész fogalomrendszert alakítson ki.

 

A Módszertani Fejlesztési Osztály munkatársai:

 

 

A Módszertani Fejlesztési Osztály osztályvezetője: Sotkó Levente Attila

Szakmai módszertani referensek: Berke Zsanett