Megjelent a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívás
2016. augusztus 17. 09:35

Megjelent a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16) felhívás, melyre többek között közművelődési intézmények, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, népi alkotóházak, előadó-művészeti és civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft – a felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az egyes projektekre – az együttműködő intézmények számától függően – 5-30 millió Ft vissza nem térítendő támogatás pályázható.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016.10.17-től 2018.10.17-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

 

2016.11.17.

2017.04.28.

2018.10.17.

 

A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

 

A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:

- szakkör, foglalkozássorozat,

- kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),

- tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,

- tábor,

- versenyek, vetélkedők,

- műhely- és klubfoglalkozás,

- témanap, témahét,

- művészeti csoport.

 

 

Témajavaslatok (példálózó felsorolás): amatőr- és népművészeti foglalkozások, klubok, szakkörök, könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt felkeltő közösségi zenélés, zenei tanulókörök, az anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok, múzeumi rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra, kreatív területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat digitális írástudáshoz, internet használathoz, információkereséshez, tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások, szövegértést fejlesztő foglalkozások, tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, egyéni és közösségi (csoportos) tanuláshoz stb. kapcsolódó foglalkozások, témanapok, színház- és drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógiai foglalkozások stb.

 

 

A pályázat megvalósításához kötelező legalább 5 db együttműködési megállapodás megkötése kevésbé fejlett régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra.

 

A felhívásra pályázatot nyújthat be:

a) közművelődési intézmény vagy fenntartója,

b) közművelődési közösségi színteret fenntartó önkormányzat,

c) közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési közösségi színteret működtető civil szervezet,

d) népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói

e) az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat,

f) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik,

g) az 1995. évi LXVI. törvény szerinti a magyarországi levéltárak nyilvántartásában közlevéltárként vagy nyilvános magánlevéltárként bejegyzett levéltárak,

h) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint kijelölt, az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek.

 

 

 

A teljes felhívás elérhető:

Pályázat.gov.hu