Blended learning ősztől a Nemzeti Művelődési Intézetben
2016. július 26. 17:12

Blended learning ősztől a Nemzeti Művelődési Intézetben

2016. július 13-15. között Sárospatakon tartott kihelyezett szakmai napokat a Nemzeti Művelődési Intézet blended learning munkacsoportja, melyet 2016 márciusában a hagyományos és virtuális tanulási formákat ötvöző módszer nyújtotta lehetőségek feltárására, a módszer hatékony felhasználására indított az intézmény. 

A Nemzeti Művelődési Intézet felismerte, hogy felnőttképzési tevékenységének fejlesztése, valamint a képzésben részt vevő felnőttek tanulási igényeinek megfelelő, hatékony tanulási formák megteremtése érdekében az intézmény szakmai továbbképzéseiben is érdemes és szükséges bevezetni a blended learning kombinált tanulási formát, mely a hagyományos tanítási formánál sokkal rugalmasabb oktatási lehetőségeket foglal magában.

 

A blended learning olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök), hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott és elektronikus tananyagok segítségével, infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, illetve egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja a tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését, értékelését.” (Forgó Sándor (2014): Tanulás tér- és időkorlátok nélkül. In: Iskolakultúra. 2004/12. 123–139. o.)

A közművelődési szakemberek képzési, továbbképzési rendszerében és a kulturális közfoglalkoztatási programokban egyre nagyobb szükség van a képzési kínálat folyamatos bővítésén túl a korszerű és hatékony képzési módszerek alkalmazására is.

 

A blended learning munkacsoport tagjai Sárospatakon

 

A csoport tagjai a fenti célok megvalósítása érdekében – a szakmai munkacsoport létrehozását követően – a kulturális közösségi munkás 120 órás szakmai továbbképzést jelölték ki a tanulási módszerek átalakításának tárgyaként. A képzési program újragondolásának alapja a kombinált tanulási forma, melyet a munkacsoport a közös szakmai munka keretében alakít át. Az új tananyag elkészülését követően a kulturális közfoglalkoztatottak célcsoportjának bevonásával pilot képzések megvalósítására tesz szakmai javaslatot a munkacsoport.

 

A minden második héten lezajlott munkacsoportos ülések alkalmával a tagok – a blended learning képzés sajátosságainak figyelembe vételével – meghatározták a kontakt és az e-learninges órák arányát, valamint az ismeretátadás módszereit. Ezt követően a tanegységeket felosztották a munkacsoport tagjai között, akik szakmai szempontból és az új módszer tekintetében felülvizsgálták azok meglévő tananyagait, ppt-it. A tagok feladatai közé tartozott az is, hogy a tananyagok átalakításánál a munkacsoport által előzetesen meghatározott alapelveket vegyék figyelembe.

 

A kulturális közösségi munkás képzés szakanyagának tananyaggá való átformálása során a motiváció növelésére a munkacsoport tagjai többek között a tananyag mozgóképes illusztrálására, a tanár által elemző (nem osztályozó) módon értékelhető gyakorlati feladatok beemelésére, valamint a tanár és a diák közti folyamatos kapcsolattartás lehetőségének megteremtésére tettek javaslatot.

A munkacsoport tagjainak részvételével 2016. július 13-15. között folyó intenzív együttgondolkodásnak és közös szakmai munkának a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai partnereként a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtár adott otthont. Az intézmény Csatlósné Komáromi Katalin vezetésével évek óta egyre sikeresebben tevékenykedik a közművelődés területén. A település kiválasztásnál további szempont volt az is, hogy a későbbiekben a környék ideális lesz a kulturális közösségi munkás képzés leghangsúlyosabb részének, a terepgyakorlatnak a megvalósítására.

Hercegkút - leendő gyakorlóhely

A kihelyezett szakmai munka keretében a munkacsoport tagjai a rájuk bízott tanegységek módosítására tettek javaslatot, majd azokat – prezentációt követően – a tagok elfogadták vagy kiegészítették. A létrejött tananyagok a tervek szerint nyár végére állnak össze. A kihelyezett értekezlet kiváló alkalmat teremtett arra is, hogy – a blended learning képzés fontos elemeként említett interaktivitás megteremtése érdekében – a tagok megismerkedhessenek a Flash Back Express programmal, amellyel a későbbiekben a tananyagok filmesítésénél fognak dolgozni. Ezen kívül megismerték a Moodle rendszerét, amelynek a pilot képzés beindulásakor lesz fontos szerepe, mivel a képzésben részt vevők ezen keresztül iratkozhatnak be a tanfolyamra, és ezen keresztül fogják látni a tananyagokat, feladatokat. A kihelyezett szakmai munka során meghatározott ütemezés szerint augusztus és szeptember folyamán már elkezdődhetnek a tanegységekhez szükséges filmek forgatásai, a ppt-k újragondolásának megvalósításai, valamint a moodle tananyag elkészítése, októberben pedig elindulhatnak az első pilot képzések a kulturális közfoglalkoztatottak célcsoportjának bevonásával.

 

Izer Boglárka – Dr. Tóthné Bodor Anita

 

***

 

A munkacsoport tagjai:

B. Hegedűs Katalin szakmai igazgató

Dr. Balázsi Károly közösségfejlesztő

Huszerl József közművelődési szakember, közösségfejlesztő

Izer Boglárka szakmai munkatárs

Kiss Szabolcs projekt koordinátor

Savolt Zoltán módszertani referens

Sotkó Levente területi koordinátor

Tóth Viktor területi koordinátor

Dr. Tóthné Bodor Anita központvezető, a munkacsoport vezetője