Rólunk

A Nemzeti Művelődési Intézet (a továbbiakban Intézet) főbb tevékenységeinek összefoglalója

 

„A magyar kulturális élet legnagyobb, közhasznú tevékenységet végző intézményhálózatát a közművelődési intézmények alkotják a hozzájuk kötődő civil szervezetekkel, közösségekkel szoros együttműködésben. Ezeknek az intézményeknek kiemelt szerepe van a magyarság előtt álló korszakos feladatok teljesítésében, a nemzeti-emberi összetartozást erősítő közösségi együttlétek támogatásával, a számukra cselekvési teret biztosító művelődési intézmények szakmai munkájának kiteljesítésével.

Ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma országos szerepkörű központi költségvetési szervet, Nemzeti Művelődési Intézetet működtet, amely tevékenységével képes a széles értelemben vett magyar közművelődés egészét megjeleníteni. A Nemzeti Művelődési Intézet küldetése e jelentős értékkel bíró közfeladatot ellátó intézményrendszer szakmai támogatása, együttműködésük megteremtése, az egyenlőtlenségek csökkentése, a magyar társadalom növekedése és fejlődése, a magyarság sikeres jövője érdekében.” (részlet az Intézet Alapító Okiratából)
A Nemzeti Művelődési Intézet a közművelődési ágazat stratégiai fejlesztő és szolgáltató intézménye. Ezen a néven 2013. április 1-jén kezdte meg működését. Jogelődjei között található a Népművelési Intézet, az Országos Közművelődési Központ és a Művelődéskutató Intézet, a Magyar Művelődési Intézet. A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladata a magyar közművelődés, közösségi művelődés sikeres és eredményes társadalmi szerepvállalása érdekében végzett fejlesztési, innovációs és szolgáltatási tevékenység.

 

Ennek keretében:

a) végzi a megyei közművelődési feladatellátást az ország egész területén: szakmai-módszertani, valamint szervezeti hálózat kiépítésével, működtetésével,

b) részt vesz a közművelődési szakterület kormányzati és minisztériumi szintű stratégiai, fejlesztési terveinek előkészítésében,

c) részt vesz a közművelődési feladatellátást végző közművelődési intézmények, közösségi színterek, közművelődési célú civil szervezetek, művelődő közösségek szakmai, módszertani, információs hálózatának működtetésében,

d) részt vesz a szakterület tevékenységével összefüggő szakmai és képesítési követelmények kialakításában, továbbá a közművelődési szakemberek képzésében, továbbképzésében,

e) részt vesz a közművelődést érintő ágazati statisztikai adatszolgáltatás adatainak összegyűjtésében, rögzítésében és értékelésében,

f) ellátja a közművelődési feladatellátás egységes nyilvántartásához szükséges rendszer kidolgozásával kapcsolatos feladatokat,

g) részt vesz a közművelődés minőségfejlesztési rendszerének működ¬tetésében,

h) kiadja a közművelődési feladatellátás szakelméleti-módszertani folyóiratát,

i) elkészíti a közművelődési szakterület „közösségi oldalait” (online, digitális formában),

j) részt vesz a területi szintű közművelődési tevékenységek szervezésében, támogatásában,

k) részt vesz a digitális kultúra közművelődési tartalmainak összeállításában, korszerű információkat tárol és szolgáltat a szakmai közösségek és az ágazati irányítás számára,

l) működteti és szervezi a közművelődés országos szakfelügyeletét,

m) képviseli a magyar közművelődés intézményeit, tevékenységeit, programjait hazai és nemzetközi szervezetekben,

n) a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a népfőiskolai mozgalom szakmai támogatása érdekében és a kreatív kulturális szolgáltatások keretében országos, területi programokat, versenyeket, fesztiválokat szervez és koordinál,

o) a kulturális vidékfejlesztés céljainak elérése érdekében modell programokat kezdeményez, és valósít meg, segíti helyi és megyei szinten a hungarikumok összegyűjtését, helyi és megyei értéktárak összeállítását kezdeményezi, végzi a szellemi kulturális örökség és a kulturális turizmus sajátos értékeinek módszertani gondozását,
p) részt vesz a kulturális, közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló integrált, több funkciós települési szintű kulturális intézmények kialakításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos stratégiai tervező munkában, az ilyen jellegű intézmények tekintetében szakmai-módszertani fejlesztő - és támogató tevékenységet végez.

 

A Nemzeti Művelődési Intézet szakmai feladatellátása 2015.