Közérdekű adatok

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Nemzeti Művelődési Intézet
Rövidített név: NMI
Székhely:1011 Budapest, Corvin tér 8.
Postacím:1251 Bp. Pf.: 33
Telefonszám központi: 1/225-6000
Telefonszám gazdasági: 1/225-6036
Fax: 1/225-6030

A Budai Vigadó felújítási munkái alatt a Nemzeti Művelődési Intézet elérhetőségei:

Budapest II. kerület Csalogány utca 47-49.
Új központi telefonszámunk: 2016. május 9-e után: 06-1-611-7500

Központi elektronikus levélcím: foigazgatosag@nmi.hu 

A honlap URL-je: http://www.nmi.hu 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet belföldi jogsegély iránti megkereséseket az alábbi elérhetőségen fogad és teljesít: foigazgatosag@nmi.hu 


Szervezeti struktúra

/storage/files/files/NMI_szervezeti___bra_2014_05_22_szmsz_1_sz_mell__f__o__,pdf típusú fájlA Nemzeti Művelődési Intézet szervezeti struktúrát szemléltető ábrája


A szerv vezetői

A szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége

Munkatársak

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok nevei:

 

Szín Közösségi Művelődés

Kulturális Szemle - Interdiszciplináris online folyóirat

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést végző szerv:

A Nemzeti Művelődési Intézet felügyeleti szerve: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

/storage/files/files/2015/eng_information_nmi_web,pdf típusú fájlIn English

 


 

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

/storage/files/files/SZMSZ_muvelodesi_intezet_honlap,pdf típusú fájlSzervezeti és Működési Szabályzat

 

/storage/files/files/nmi_alapito_okirat,pdf típusú fájlAlapító Okirat

 

/storage/files/files/2015/ETIKAI_K__DEX,pdf típusú fájlA Nemzeti Művelődési Intézet Etikai Kódexe

 

/storage/files/files/2015/A_k__z__rdek___adatok_megismer__s__nek_szab__lyzata,pdf típusú fájlA közérdekű adatok megismerésének szabályzata

 

/storage/files/files/2016/Nemzeti_M__vel__d__si_Int__zet_Munkaterv_2016____vi_,pdf típusú fájlMunkaterv 2016. évre

 

/storage/files/files/2015/Nemzet_M__vel__d__si_Int__zet_2015____vi_Munkaterv_,pdf típusú fájlMunkaterv 2015. évre

 

/storage/files/files/Szakmai_Besz__mol___2015____v_,pdf típusú fájlSzakmai beszámoló 2015. évre

 

/storage/files/files/Nemzeti_muvelodesi_int__zet_2014___vi_szakmai_beszamolo,pdf típusú fájlSzakmai beszámoló 2014. évre

 

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

/storage/files/files/2015/Eves_beszamolo_2014___v_,pdf típusú fájl2014. évi költségvetési beszámoló

 

/storage/files/files/2015/Elemi_koltsegvetes_2015___v_,pdf típusú fájl2015. évi költségvetés

 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL 

 

/storage/files/files/2014/Eves_statiszikai_osszegzes_2014_evi,pdf típusú fájlÉves statisztikai összegezés (2014)

 

  

AZ INTÉZET ALAPTEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 1/2007. (I.9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és műbíráló szerv kijelöléséről
- 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről
- 6/2001. (I.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
- 120/2014. (IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
- 60/1998. (III.27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
- 5/2013. (I.18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
- 3/2009. (II.18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
- 10/2010. (III.11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
- 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról
- 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
- 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól
- 19/2010. (IV.23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
- 23/2005. (VIII.9.) 5. § (2) NKÖM rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről (hatályon kívül helyezve) 
- 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről
- 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
- 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről, és a képzés finanszírozásáról
- 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
- 7/1985. (IV.26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről
- 9/2002. (IV.5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
- 37/2013. (V.28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 

Az Intézet Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenységén belül, szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységet szabályozó jogszabályok:

 

- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról
- 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
- 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
- 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
- 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
- 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2007. évi CLII. törvény a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
- 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet
- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és a végrehajtásáról intézkedő 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról, és a törvény végrehajtásának szabályairól intézkedő 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet
- 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
- 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
- 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartási szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
- 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi kezelő szervezet feladat és hatásköréről
- 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
- 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
- 17/2012. (II.16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról
- 6/2013. (II.28.) EMMI utasítás az egyes Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló kulturális intézmények közös közbeszerzéséről